• Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 07/12/2020

 

Kompania e Sigurimeve shpall konkurs për katër praktikantë me pagesë:

1. Titulli i pozitës: Jurist të përgjithshëm – 3 Pozita

Vendi i  punes:  Zyra Qëndrore – Prishtinë

2. Titulli i pozitës: Inxhinier i makinerisë – 1 Pozitë

Vendi i  punes:  Zyra Qëndrore – Prishtinë

 

Të gjithë të interesuarit le ti dergojnë cv –të e tyre në emai adresen  hr@kosovaere.com

Do të njoftohen vetëm personat e përzgjedhur në listën  e ngushtë.

Afati I konkursit mbetet I hapur nga data e publikimit per 15 ditë kalandarike

 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 05/11/2020

 

Kompania e Sigurimeve shpalle konkurs:

Titulli i pozitës: Aktuar,

Detyrat dhe përgjegjësit:

1.Kalkulimi i provizioneve teknike të kompanisë sipas klasave te sigurimit,

Provizioneve për primin e pafituar (UPR)
Provizionet pe rrezikun e paskaduar (URR),
Provizionit e dëmeve te raportuar por të papaguara (RBNS)
Provizionet e dëmeve te ndodhura por te pa raportuara (IBNR)

2.Testimin e nivelit te rezervat teknike të primeve me metoda si LAT testi sipas klasave te sigurimit, Testimin e nivelit te rezervat teknike të dëmeve me metoda
si Run-Off testi sipas klasave te sigurimit,

3.Vlerëson nëse asetet e investimeve për mbulimin e provizioneve teknik janë ne pajtim me rregullore ne fuqi.

4.Përpilon opinioni përmbledhë për provizionet teknike dhe përgatit raportet aktuarial që nevojiten pre kompaninë.

5.Bën mbrojtjen e kalkulimeve aktuaristike gjatë fazave te kontrolleve të brendshme dhe te jashtme

Personi që kandidon për pozitën e Aktuarit duhet të përmbush këto kushte:

1. Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës.
2. Duhet të jete i licencuar nga BQK për ushtrimin e veprimtarisë së aktuaristike
3. Duhet të ketë përgatitjen superiore profesionale në fushën e aktuaristikës, diplomë universitare në ndonjë nga fushat si në vijim: ekonomi, financa, sigurime, jurisprudence ose inxhinier.
4. Duhet të ketë së paku tri (3) vite përvojë pune aktuariale, në industrinë e sigurimeve, apo në institucione tjera financiare.
5. Të jetë person i pranueshëm dhe i përshtatshëm, që të aprovohet nga BQK.

6. Preferohet të jetë njohës i gjuhës angleze (përparësi do të kenë njohësit e gjuhës angleze)

Kandidati duhet të dorëzoj:

1. Certifikatën e shtetësisë,
2. Dokumentacioni mbi kualifikimet (te drejtën për ushtrimi të veprimtarisë të aktuarit) ,
3. CV-në së bashku me dëshmitë mbi përvojën e punës,
4. Referenca dhe vlerësimi i përformancës nga punëdhënësit e kaluar,
5. Certifikatën qe nuk është nen hetimi nga (Policia dhe Gjykata) qe dëshmon te kaluarën penale,

 

Te gjithe te interesuarit le ti dergojne cv –te e tyre ne emai adresen  hr@kosovaere.com

Do te njoftohen vetem personat e perzgjedhur ne listen  e ngushte

Afati I konkursit mbetet I hapur nga data e publikimit per 10 dite kalandarike

 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 19/08/2020

 

Kompania e Sigurimeve shpalle konkurs:

 

 

1.Kordinator Regjional per sigurime 1 Pozit – Vendi ferizaj

2.Kordinator regjional per sigurime vullnetare 5 Pozita

Vendi I Punes

1.Pej

2.Gjakovë

3.Mitrovic

4.Prishtinë

5.Prizren

 

1. Zyrtar pë Marketin 1 Pozit – Vendi Prishtinë 1 pozit

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
• Krijon, zhvillon dhe Implementon kampanjat e marketingut
• Kordinon aktivitetet/eventet promovuese brenda Kompanis
• Implementon aktivitetet promovuese në teren dhe realizon takimet me Agjentë
• Analizon prezencën e shërbimeve edukative-arsimore në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun) dhe përcjell aktivitetin e promocioneve, analizon dhe matë efektet e shitjes/promovimit para, gjatë si dhe pas promocionit;
• Shkruan apo komunikon për të promovuar brandin e Kolegjit;
• Ndërmerr ide dhe projekte bashkëpunimi me partnerët e ECK-së;
• Kryen edhe detyra tjera qe kanë të bëjnë me promovimin e Kompanis

Kualifikimet e kërkuara:

• Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare ne fushën relevante; Trajnime /Certifikatë në fushën relevante
• Tri (3) vite përvojë pune në fushën e marketingut apo shitjes; ( E preferueshme )
• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
• Aftësi të mira menaxheriale dhe përpikmëri
• Aftësi të mira në komunikim verbal dhe të shkruar
• Të jetë i/e motivuar, profesional dhe qasje pozitive
• Të jetë fleksibil dhe kreativ

 

Te gjithe te interesuarit le ti dergojne cv –te e tyre ne emai adresen  hr@kosovaere.com

 

Do te njoftohen vetem personat e perzgjedhur ne listen  e ngushte

Afati I konkursit mbetet I hapur nga data e publikimit per 15 dite kalandarike

 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 07/01/2020

 

Kompania e Sigurimeve shpalle konkurs:

 

1.Konsulent për sigurim të pronës dhe produkteve vullnetare (1 pozitë)

 

Edukimi, eksperienca dhe kushtet që kërkohen :

Diplomë Bachelor në fakultetin e ekonomisë, fakultetin e sigurimeve ose te fakultetit juridik
Aftësi shumë të mira komunikuese, verbale dhe me shkrim;
Të ketë etike të lartë të punës;
Aftësi te mira hulumtuese, të zgjidhjes së problemeve dhe të menduarit kritik;
Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe matematike;
Të ketë patent shofer të kategorisë B e preferueshme:
Preferohet përvojë pune deri ne tre (3) vite;
Preferohet njohja e gjuhës angleze dhe/apo gjuhëve të tjera të huaja.

 

Te gjithe te interesuarit le ti dergojne cv –te e tyre ne emai adresen  hr@kosovaere.com

 

Do te njoftohen vetem personat e perzgjedhur ne listen  e ngushte

Afati I konkursit mbetet I hapur nga data e publikimit per 15 dite kalandarike

 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 25/07/2019

 

Kompania e Sigurimeve shpalle konkurs:

 

1.Vlerësues i dëmeve (1 pozitë)

 

Edukimi, eksperienca dhe kushtet që kërkohen :

Diplomë Bachelor në fakultetin e Inxhinierisë së trafikut ose makinerisë
Aftësi shumë të mira komunikuese, verbale dhe me shkrim;
Të ketë etike të lartë të punës;
Aftësi te mira hulumtuese, të zgjidhjes së problemeve dhe të menduarit kritik;
Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe matematike;
Të ketë patent shofer të kategorisë B e preferueshme:
Preferohet përvojë pune deri ne tre (5) vite;
Preferohet njohja e gjuhës angleze dhe/apo gjuhëve të tjera të huaja.

 

Te gjithe te interesuarit le ti dergojne cv –te e tyre ne emai adresen  hr@kosovaere.com

 

Do te njoftohen vetem personat e perzgjedhur ne listen  e ngushte

Afati I konkursit mbetet I hapur nga data e publikimit per 15 dite kalandarike

 • Konkursi është i mbyllur
 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 22/06/2019

      Komapina e Sigurimeve Kosova e Re kërkon punëtorë për pozitën si në vijim:

1. Roje Fizike

Të interesuarit mund të paraqiten tek zyret e kompanisë, ose mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në emailin hr@kosovaere.com  deri më datë 28.06.2019

 • Konkursi është i mbyllur
 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 15/02/2019

      Komapina e Sigurimeve Kosova e Re kërkon punëtorë për pozitat si në vijim:

1. Menaxher i zyërs – Zyra në Shtime

2. Administrator i zyërs – Zyra në Shtime

3. Këshilltar për klientë – Zyra në Shitme

4. Referent  – Zyra në Shtime

5. Zyrtar për sigurime vullnetare – Zyra në Shtime

Të interesuarit mund të paraqiten tek zyret e kompanisë, ose mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në emailin hr@kosovaere.com  deri më datë 25.02.2019

 • Konkursi është i mbyllur
 • Shpallje: Konkurs për punë 

      Datë: 04/02/2019

      Komapina e Sigurimeve Kosova e Re kërkon punëtorë për dy pozita si në vijim:

1. Zyrtar në administratë – Departamenti i Dëmeve

2. Zyrtar në administratë – Departamenti i Financave

Të interesuarit mund të paraqiten tek zyret e kompanisë, ose mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në emailin hr@kosovaere.com  deri më datë 11.02.2019

 • Konkursi është i mbyllur
 • Shpallje: Konkurs për punë

       Datë: 29/06/2018   

Kompania më e vjetër dhe më e madhe e sigurimeve ne vendin tonë “Kosova e Re” në kuadër te zgjerimit te rrjetit te shitjes dhe menagjimit sa me te mire te portofolios, shpalle konkurs për këto vende të lira pune :

1) Koordinator i shitjes , sigurimi i automjeteve TPL-KASKO

2) Koordinator i shitjes, sigurimi i pronës

3) Koordinator i shitjes, sigurimi shëndetësor

4) Koordinator për marketing

Të gjitha këto pozita janë në drejtorinë qendrore të kompanisë – Prishtinë.

Kriteret e nevojshme për kandidatët:

a) Përvojë pune së paku 5 vite në sektorin e sigurimeve

b) Të kenë reputacion te mire

c) Të kenë aftësi organizative për pune ekipore

d) Përparësi kanë kandidatet të cilët kanë portofolio të tyre të sigurimeve

Të interesuarit duhet të paraqiten në zyrat e kompanisë deri më datën: 05.07.2018, tek zyrtari përgjegjës , drejtori operativ, departamenti i shitjes.

Menagjmenti!

 • Konkursi eshte mbyllur
 • Shpallje: K.S “Kosova e Re” shpreh interesin për angazhimin e një kompanie për vlerësimin e pronës së patundshme

       Datë: 18/06/2018   

Të interesuarit duhet ti sjellin këto dokumente

1) Dokumentacioni i firmës

2) Licenca për vlerësim

3) Referencat për vlerësimet e kryera

Palët e interesuara të paraqiten në zyrën qendrore të kompanisë, ose të kontaktojnë përmes numrave tanë të telefonitfati.
Afati i dorezimit të ofertave është deri më datë 20/06/2018 – e Merkurë
 • Konkursi eshte mbyllur
 • Shpallje – Pozita: Jurist

       Datë: 01/02/2018   

Kërkojmë juris të dipolmuar me përvojë pune disa vjeçare.

Të interesuarti mund ti dërgojnë CV dhe dokumentet përcjellese në email: hr@kosovaere.com 

Konkursi është i hapur deri më 10/02/2018

 • Konkursi është mbyllur
 • Kërkojmë kompani të licensuar për vlerësimin e pasurisë së palujtshme

Datë: 22/11/2017

Kërkojmë kompani për vlerësimin e objektit tonë në Ferizaj. Kompania duhet të ketë standarte të larta të vlerësimit dhe përgjegjësi të lartë për punën e bërë.

Palët e interesuara të paraqiten në zyrën qendrore të kompanisë, ose të kontaktojnë përmes numrave tanë të telefonit.

 • Konkursi eshte mbyllur