Vizioni ynë është që t’u ofrojmë individëve dhe bizneseve mundësinë për të Rriskun tek ne.Produktet dhe shërbimet që ofrojmë përmbushin ekspozimet specifike dhe gjithnjë në ndryshim ndaj rreziqeve me të cilat përballemi çdo ditë. Forca që na japin klientët është baza në të cilen ndërtojmë vlerat, dhe produktet specifike. Ne i ndihmojmë klientët që të përmbushin nevojat e sotshme dhe ëndrrat e së ardhmes.
Vizioni ynë është që t’u ofrojmë individëve dhe bizneseve mundësinë për të Rriskun tek ne.Produktet dhe shërbimet që ofrojmë përmbushin ekspozimet specifike dhe gjithnjë në ndryshim ndaj rreziqeve me të cilat përballemi çdo ditë. Forca që na japin klientët është baza në të cilen ndërtojmë vlerat, dhe produktet specifike. Ne i ndihmojmë klientët që të përmbushin nevojat e sotshme dhe ëndrrat e së ardhmes.

Misioni i kompanisë tonë  është që të ofrojmë produkte dhe shërbim cilësore klientët tanë. Ne kemi staf të talentuar, energjik dhe të motivuar për të ofruar të gjitha shërbimet e nevojshme për produktet tona.Fuqisë tonë financiare i kanë dhënë vlerë klientët, punonjësit dhe investitorët tanë.

SIGURIMI SHËNDETSORË
Produkti shëndetsorë siguron njerëzit që të marrin shërbime më të shpejt dhe më cilësore sa i përket problemeve shëndetsore. Ky produkt të cilin Kosova e Re e ka dizanjuar për tregun e Kosovës , është paraqitur në tre Plane kryesore siç janë:

 

 • Plani EKO
 • Plani BAZIK
 • Plani STANDARD

 

Sigurimi i shëndetit mund të ofrohet si paket familjare dhe grupore ,varësisht nga kërkesa e klientit. Ofron mbulimin e plotë të shpenzimeve spitalore në rast shtrimi në spital apo të shpenzimeve ambulatore e diagnostifikuese për sëmundje apo ngjarje aksidentale, si dhe shpenzimet për blerjen e ilaçeve të rekomanduara nga mjeku sipas listave të përfitimeve. Për shërbimet e klientëve kemi rrjetin e klinikave në shërbim 24h.
Kartela Shëndetsore
Çdo person i siguruar do të pajiset me Kart personale të Sigurimit të cilën KOSOVA E RE do t’ia vërë në dispozicion pas nënshkrimit të Policës së Sigurimit. Karta e Sigurimit ka për qëllim të lehtësojë dhe përshpejtojë procedurat e marrjes së shërbimeve mjeksore dhe gjithashtu ndihmon institucionin mjeksor për të kontaktuar me KOSOVA E RE, në mënyrë që të konfirmohen limitet e mbulimit dhe të merret përsipër (garantohet) pagesa e faturave mjeksore. Karta e Sigurimit përmban fotografinë e personit të siguruar, për të shmangur përdorimin e saj nga persona që nuk janë të siguruar.
Karta e Sigurimit duhet të mbahet gjithmonë me vete dhe të përdoret në çdo moment që:

 • kontaktoni me KOSOVA E RE apo
 • kontaktoni një qendër mjeksore për marrjen e një shërbimi shëndetsor.Kartela e Klientit per sigurimet shentetesore

Në sigurimin e personave nga aksidenti personal, përfshihen sigurimet vullnetare gjatë kryerjes së profesionit të rregullt dhe jashtë tij si dhe sigurimet e veçanta.

Me aksident nënkuptojmë çfarëdo qofë lloji të fatkeqësisë e cila mund të shkaktohet befas dhe pavarësisht nga dëshira e të siguruarit, duke vepruar kryesisht nga jashtë dhe direkt në trupin e të siguruarit me ç’rast si pasojë mund të jetë: vdekja e të siguruarit, invaliditeti i plotë apo i pjesërishëm, paaftësia e përkohëshme për punë apo keqësimi i shëndetit gjë që kërkon ndihmë mjekësore.

I siguruari, me regull, mund të jetë vetëm personi prej moshës 14 deri në atë 75 vjeçare. personat më të rinj se mosha 14 apo më të vjetër se ajo 75 vjeçare, mund të sigurohen vetëm me kushte të veçanta apo plotësuese.

Kontraktues i sigurimit mund të jetë çdo person juridik apo fizik, i cili ka aftësi punuese dhe interes për të kontraktuar sigurim.

Llojet e Sigurimit të personave nga aksidenti personal:

 • sigurimi individual
 • Sigurimi kolektiv
 • Sigurimi i anëtarëve të familjes
 • Sigurimi i fëmijëve në çerdhe dhe foshnjore,
 • Sigurimi i nxënësve dhe studentëve,
 • Sigurimi i sportistëve,
 • Sigurimi i musafirëve, vizitorëve dhe turistëve,
 • Sigurimi i zjarrfikësve,
 • Sigurimi i gjuetarëve dhe peshkatarëve,
 • Sigurimi i personelit të aviacionit
 • Sigurimi i anëtarëve të Shoqërive Kulturore Artistike

Kompania jonë ju ofron Policën e sigurimit të shëndetit në udhëtim e cila është një kontratë afatshkurtër me të cilën i siguruari përfiton shuma sigurimi në raste të:

 • vdekjes aksidentale,
 • shpenzimeve mjekësore gjatë trajtimit spitalor apo ambulantor,
 • shpenzimeve të ndihmës së shpejtë.

Kjo policë I mbulon shpenzimet deri në shumën e sigurimit të treguar në policë dhe brenda periudhës së sigurimit të udhëtarëve të siguruar gjatë qëndrimit të tyre jasht territorit të Kosovës dhe atë për:

 • shpenzimet për ndihmë të shpejtë mjekësore, spitalore dhe kurim
 • shpenzimet e arsyeshme dhe të nevojshme për riatdhesimin e personit të siguruar nëse pasojë e aksidentit është dëmtimi fizik apo sëmundja, gjatë periudhës së sigurimit
 • shpenzimet e arësyeshme për udhëtim dhe hotel (kufizuar në koston e udhëtimit ajror dhe 100 € në ditë për shpenzime akomodimi për një maksimim prej 7 ditësh) të një të afërmi apo shoku (i cili mund të mos i jetë i mbuluar) të cilit i kërkohet raport i shkruar mjeksor që të udhëtojë, qëndrojë dhe shoqërojë personin e siguruar nëse, gjatë periudhës së sigurimit, personi i siguruar ka pësuar lëndime
 • Shpenzimet funerale jasht territorit të Kosovës dhe /apo kostoja e transportit të kufomës apo hirit të personit të siguruar për në vendin e banimit të shënuar në policë, në rast se ai vdes gjatë periudhës së sigurimit.

Kjo policë mund të kontraktohet në këto mënyra:

 • individuale – kur polica është në emër dhe mbiemër të një personi,
 • familiare – kur polica është në emër të familje – babai, nëna dhe fëmijtë (me mundësi zbritje në çmim – shiko )
 • grupore – kur sigurohen më shumë se 20 persona – duke ia bashkëngjitur të dhënat për secilin anëtar të grupit (me mundësi zbritje në çmim)

Me blerjen e POLICËS TONË, KOSOVA e RE ju dëshiron dhe garanton udhëtim të këndshëm dhe pa brenga.