Të dhëna mbi sigurimin e automjetit

Automjetin tuaj
Kotraktoni sigurimin e detyrueshëm të autopërgjegjësisë me të cilin janë të mbuluara dëmet që Ju ia shkaktoni palës së tretë. Vendosni për sigurim KASKO të automjetit Tuaj me të cilin janë të mbuluara dëmet materiale të shkaktuara me dëmtimin e automjetin Tuaj, madje edhe në rastet kur Ju apo vozitësi Juaj e keni shkaktuar fatkeqësinë dhe e keni dëmtuar automjetin Tuaj. Dëmi material do t’Ju kompenzohet edhe në rast të: rrotullimit të automjetit, fatkeqësive natyrore falë kushteve atmosferike, zjarrit, rrufesë dhe eksplodimit, rrënies së borës nga kulmi, vjedhjes së automjetit nga lokacionet e mbyllura dhe të hapura si edhe nga shumë raste të rrezikut të padëshiruar por, fatkeqësisht të mundshëm.
Kamionin
Kotraktoni sigurimin e detyrueshëm të autopërgjegjësisë me të cilin janë të mbuluara dëmet që Ju ia shkaktoni palës së tretë. Vendosni për sigurimin KASKO të kamionit Tuaj. Dëmi material do t’Ju kompenzohet edhe në rast të: rrotullimit të kamionit, fatkeqësive natyrore falë kushteve atmosferike, zjarrit, rrufesë dhe eksplodimit, rrënies së borës nga kulmi, vjedhjes së kamionit nga lokacionet e mbyllura dhe të hapura si edhe nga shumë raste të rrezikut të padëshiruar por, fatkeqësisht të mundshëm.
Motoçikletën
Kotraktoni sigurimin e detyrueshëm të autopërgjegjësisë me të cilin janë të mbuluara dëmet që Ju ia shkaktoni palës së tretë. Bëni sigurimin KASKO të motoçikletës Tuaj. Dëmi material do t’Ju kompenzohet edhe në rast të: rrotullimit të motoçikletës Tuaj, fatkeqësive natyrore falë kushteve atmosferike, zjarrit, rrufesë dhe eksplodimit, rrënies së borës nga kulmi, vjedhjes së motoçikletës nga lokacionet e mbyllura dhe të hapura si edhe nga shumë raste të rrezikut të padëshiruar por, fatkeqësisht të mundshëm.